แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021 จาก Kansai University (หมดเขต 2 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021 จาก Kansai University (หมดเขต 2 เม.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021 จาก Kansai University (หมดเขต 2 เม.ย. 2564)

ด้วย Kansai University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ CEFR B2 หรือ คะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 หรือ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละคอร์สกำหนด

โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียดดังนี้

- Registration Form (กรอกข้อมูลใน Excel Form ยกเว้นคอลัมน์ C และ D)
- Copy of Academic Transcript
- Copy of Language Proficiency Test

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://qrgo.page.link/CoZMG และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 เม.ย. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ