แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง  การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โดยนักศึกษาสามารถมายืนความจำนงพร้อมส่งหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-942932 (พี่มิน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ