แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University Online International Summer Session

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University Online International Summer Session - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University Online International Summer Session

Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Chonnam National University Online International Summer Session เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2564
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150,000 และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการทางวัฒนธรรม 350,000 วอน

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Study Plan (Free Form)

2. Certificate of Enrollment

3. CV

4. Transcript

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=WkjBwOh8cPQ
http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17324&siteId=international&menuUIType=tab

สอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ