แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NYCU Fall Semester 2021 (หมดเขต 26 มี.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NYCU Fall Semester 2021 (หมดเขต 26 มี.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NYCU Fall Semester 2021 (หมดเขต 26 มี.ค. 2564)

ด้วย National Yang Ming Chiao Tung University ไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Yang Ming Chiao Tung University Fall Semester 2021

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2564 - มกราคม 2565
- โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ International Semiconductor Technology วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์
**นักศึกษาที่สนใจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง**

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. CV
3. Study Plan
4. Official Transcript
5. Official Enrollment Letter
6. Copy of Passport

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่


โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ