แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Fall 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Fall 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Fall 2021

ด้วย National Taiwan Normal University ไต้หวัน เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2-3) และ บัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT80/ IELTS 6.5 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Fall 2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ
  
ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1979 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ