แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม Online เรื่อง ความต้องการในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม Online เรื่อง ความต้องการในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม Online เรื่อง ความต้องการในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม Online เรื่อง "ความต้องการในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย" เพื่อนำผลจากการสอบถามไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่สนใจต่อไป

ตอบแบบสอบถามคลิก https://cmu.to/tsurvey1
สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2564

100 ท่านที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน รับเลยสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา 1 ชิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ