แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่องรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2564 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าขอรับทุนการศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 8 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยรัมย์  รหัสนักศึกษา  612010004
2.  นายเขมทัต  สุริโย  รหัสนักศึกษา  612010006
3.  นางสาวนัฐนันท์  กันทศิลป์  รหัสนักศึกษา  612010022
4.  นายภานุเดช  วีรนุกุล  รหัสนักศึกษา  612012060
5.  นางสาวเนตรชนก  เกิดศรี  รหัสนักศึกษา  612012156
6.  นายสุรนันท์  บุญแก้วทอง  รหัสนักศึกษา  612012218
7.  นายเอกณัฐ  พินิจสอน  รหัสนักศึกษา  612012228
8.  นางสาวนันทัชพร  ศรีจันทร์  รหัสนักศึกษา  602012078

  โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง LB1101 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้งคุณภควัต พรหมชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ