แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2551
และสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลอีกครั้ง
ในวัน จันทร์ที่ 2-พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551
วันประกาศผลลงทะเบียน/เพิ่มถอนกระบวนวิชา ศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ศุกร์ที่ 6-เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2551
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 9-ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W จันทร์ที่ 9 มิถุนายน-ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551

สามารถดาวน์โหลดกระบวนวิชาที่ต้องลงทะเบียนได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ