แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ขอแจ้งกำหนดการ
เวลา
7.00-7.15 น. ลงทะเบียน หน้าตึกคณะนิติฯ
7.30 น. ออกเดินทางจากคณะนิติฯ (ล้อหมุน)
9.00-16.30 น. ดูงานศูนย์พิสูจน์ฯ
18.30 น. เดินทางถึงคณะนิติฯ

หมายเหตุ ให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาสุภาพ รองเท้าหุ้มสัน รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ