แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร (ยกเลิกสอนชดเชยวิชา 177352 ตอน 001)

งดสอน
วัน จันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401

สอนชดเชยในวัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404

********************************************************
และขอยกเลิกการสอนชดเชยวิชา 177352 ตอน 001 ในวัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403
(ปิดคอร์ส)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ