แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

งดสอน
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403

และจะสอนชดเชย ในวัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ