แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Fall 2021 (หมดเขต 25 มี.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Fall 2021 (หมดเขต 25 มี.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Fall 2021 (หมดเขต 25 มี.ค. 2564)

ด้วย Avans University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

- Application Form
- Copy of your valid passport
- Copy of academic transcript
- Copy of a language certificate

  ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://publicaties.avans.nl/int-l-exchange-programmes/exchange-programmes สาขา Social Sciences, Criminal Justice and Social Work

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ