แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global Korea Scholarship (GKS) เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ สถาบันอุดมศึกษาเกาหลี โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.to/51Qrd และจัดส่งเอกสารได้โดยตรงที่ Korean Education Center in Thailand และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

2. โครงการ 2021 Korean Studies Promotion Program เป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา มีจำนวน 5 โครงการ(ตามรายละเอียดดังแนบ) โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการรับสมัครของแต่ละโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/jyEX2 โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนทาง KSPS Project Management System ที่ http://ksps-pms.aks.ac.kr ตามรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ