แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ในวัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

เวลา 8.00-8.30 น. ลงทะเบียนหน้าตึกคณะนิติฯ
เวลา 8.30 น. ออกเดินทางจากคณะนิติฯ
เวลา 9.00-12.00 น.ดูงานสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
เวลา 14.00-15.30 น. ดูงานศูนย์ฝึกและอบรมฯ
เวลา 16.00-17.30 น. ดุงานเรืองจำกลางเชียงใหม่
เวลา 18.00 น. เดินทางถึงคณะนิติฯ

หมายเหตุ ให้นักศึกษารับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย/แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ รองเท้าหุ้มสัน ไม่ใส่เครื่องประดับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ