แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าสอบ/ ขาดสอบ

ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น.

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ คาบเวลา และสถานที่สอบได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ