แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Program A&B ณ University of Fukui 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Program A&B ณ University of Fukui 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Program A&B ณ University of Fukui 2021

ด้วย University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 และบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

โดยเปิดรับสมัคร 2 โครงการ ได้แก่

1. Program A การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT/ITP 500 iBT 61 TOEIC 600

2. Program B การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่มีคะแนนภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ไม่ต่ำกว่า N2

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ และมี ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป และ คะแนนภาษา JLPT N2 หรือ CEFR B2 ขึ้นไป มีสิทธิสมัครขอรับทุน JASSO scholarship

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://qrgo.page.link/Bjg7S

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ