แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4  เข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
ผู้มีสิทธิยื่นรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะยื่นคำขอและหรือขณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอย่างเป็นทางการ

1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

1.3 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

1.4 เป็นผู้มีผลงานในฐานะผู้นำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และหรือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมอันดีเพื่อประโยชน์ในทางวิชาชีพกฎหมายหรือการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งนี้ไม่นับรวมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายใต้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในกระบวนการวิชาใดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.5 เป็นผู้ที่จัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา

1.7 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนนักกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน

2.หลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม

2.1 แบบขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์

2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 หรือ พิมพ์จากเว็บไซด์ www1.reg.cmu.ac.th/web/th/

3.กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม วันที่ 5 – 12 มีนาคม 2564 ส่งใบสมัครในเวลา 09.00-16.30 น. ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2564

5.กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ