แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Tsing Hua University Fall 2021(สมัครภายใน 12 มี.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Tsing Hua University Fall 2021(สมัครภายใน 12 มี.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Tsing Hua University Fall 2021(สมัครภายใน 12 มี.ค. 2564)

ด้วย National Tsing Hua University ไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 และบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

1. Copy of academic transcript
2. Study plan (1 A4)
3. Copy of passport
4. Certificate of Enrollment (CoE)

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://qrgo.page.link/fWUVZ และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่พลอย งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ