แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม -16 กรกฎาคม 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครระหว่าง 30,000 - 60,000 เยน

- โดยนักศึกษาจะได้รับ หน่วยกิตระหว่าง 3-6 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับประเภทโปรแกรมที่นักศึกษาลงทะเบียน

**ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ibt 70, PBT 520 และต้องเข้ารับการทดสอบ Online Japanese Test หมดเขตการรับสมัครสำหรับ TUJP Online-1 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564, TUJP Online-2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ TUJP Online-3 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ