แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน อังคาร ที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ