แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ตอน 001 ผู้สอน อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ตอน 001 ผู้สอน อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ตอน 001 ผู้สอน อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ ตอน 001 ผู้สอน อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

งดสอน
วัน เสาร์ ที่ 6, 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

และสอนชดเชย วัน ศุกร์ ที่ 5, 12 มีนาคม 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ