แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศย้ายห้องเรียน
กระบวนวิชา 177460 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
ตอน 001,801 วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

(จากเดิมห้อง LB1402) ย้ายห้องเรียนเป็น LB1404 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ