แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Cheng University (หมดเขต 5 มี.ค.2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Cheng University (หมดเขต 5 มี.ค.2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Cheng University (หมดเขต 5 มี.ค.2564)

ด้วย National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Fall Semester 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กันยายน 2564 - มกราคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.24 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6, TOEFL ibt 80 หรือ CEFR B2 ขึ้นไป สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Copy of Passport
3. Official Transcript
4. Recommendation Letter
5. Certificate of Enrollment
6. Soft Copy of Photo

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.colmgt.ccu.edu.tw/colmgt/eng_index/information/form-download.php

และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ