แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 9.00-11.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ