ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 9.00-11.00 น. ห้อง LB 1404