แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู  ณ ป้อมเพ็ชร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

วัน พุธ ที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ