ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู  ณ ป้อมเพ็ชร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 801 ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

วัน พุธ ที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404