ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ในวัน อาทิตย์ ที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 9.00-12.00 น.
จากเดิมเรียน ห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียน ห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ียนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น