แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 002, 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ในวัน อาทิตย์ ที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 9.00-12.00 น.
จากเดิมเรียน ห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียน ห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ียนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ