แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการและวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการและวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการและวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management National Defence University of Malaysia ภายใต้หัวข้อ Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Online via ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ