ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน Innovation foresight for sustainable development strategies ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.30 น.ในรูปแบบ Hybrid Conference โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ conference.nida.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564