แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน Innovation foresight for sustainable development strategies ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.30 น.ในรูปแบบ Hybrid Conference โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ conference.nida.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ