ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021(หมดเขต 23 ก.พ. 2564)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021(หมดเขต 23 ก.พ. 2564)

ด้วย Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/cGynK และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo Credit: https://www.mie-u.ac.jp/en/