แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564


ด้วย คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพทางด้านวิชาการให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์ได้
  
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแผนการศึกษาที่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์
2. สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา โดยได้รับค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย โดยได้รับค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีผลงานหรือกิจกรรมทางด้านวิชาการ เช่น บทความทางวิชาการ การร่วมกิจกรรมที่เน้นด้านวิชาการ เป็นต้น
5. ต้องเสนอเค้าโครงงานวิจัยที่ตนเองสนใจ ความยาว 10 – 15 หน้า

ผู้สมัครขอรับทุนดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31956 โดยส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและเอกสารมาที่ Email.lawcmu.edservice@gmail.com ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ