แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ