ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177433 การระงับข้อพิพาท ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201