แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham Ningbo China University Autumn Semester

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham Ningbo China University Autumn Semester - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham Ningbo China University Autumn Semester

ด้วย Nottingham Ningbo China University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา Nottingham Ningbo China University Autumn Semester
- ระหว่าง กันยายน 2564 - มกราคม 2565
- นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS 6.5,TOEFL (paper based) 575 + TWE ไม่ต่ำกว่า 4.5, TOEFL (computer based) 232 + TWE ไม่ต่ำกว่า 4.5, TOEFL (IBT) 88 ขึ้นไป
- นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Study Plan
2. Recommendation Letter
3. Official Transcript
4. Copy of Passport
5. Passport size photo
6. Copy of English language test result

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ