แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program

ด้วย University of the Ryukyus ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program

- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คนต่อปี

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

(1) Application Form (Form 1-5)
(2) Recommendation Letter
(3) Academic transcript from the applicant’s home university
(4) Certificate of Enrollment from the applicant’s home university
(5) Color photograph (showing clearly the applicant’s head and shoulders, 3cm x 4cm against a plain white, gray or blue background)
(6) Color copy of applicant’s passport (page with personal details)
(7) Application form of Certificate of Eligibility (COE)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf

โดยจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ