แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ดังนี้
1. สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Zoom application Meeting ID: 920 XXXX XX21 (แจ้งทางอีเมลเป็นรายบุคคลตามที่กรอกไว้ในระบบรับสมัคร)
2. ให้ผู้เข้าสอบเข้าระบบ Zoom application Meeting ในเวลา 9.00 น.
3. มีการบันทึกภาพและเสียงขณะสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
4. ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้
5. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเกียรติบัตร หรือ ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก (ตามคุณสมบัติของโครงการที่สมัครคัดเลือก)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ