แสดงรายละเอียดข่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ได้มอบหนังสือกฎหมายจำนวน 67 เล่ม ให้กับทางกลุ่มกิจกรรมตราชูเพื่อนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ได้มอบหนังสือกฎหมายจำนวน 67 เล่ม ให้กับทางกลุ่มกิจกรรมตราชูเพื่อนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ได้มอบหนังสือกฎหมายจำนวน 67 เล่ม ให้กับทางกลุ่มกิจกรรมตราชูเพื่อนักศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหนังสือกฎหมายจำนวน 67 เล่ม ให้กับทางกลุ่มกิจกรรมตราชูเพื่อนักศึกษาเพื่อนำหนังสือไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเเหล่งค้นคว้าทางวิชาการเเละบริการให้ยืมหนังสือนักศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์เป็นลำดับถัดไป รับมอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ