แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021

ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 2 คน ต่อปี นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร
3. มีทักษะภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ JPLT N1-N2
4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเทียบเท่า TOEFL (PBT530/CBT197/iBT71), IELTS (6.0)
Cambridge CAE (Grade C), Cambridge CPE (Grade C)
5. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องได้รับวัคซีนหัดก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application form
2. Study Plan
3. Certificate of Health
4. Application for Certificate of Eligibility
5. Essay for the JASSO Scholarship
6. Latest official academic record
7. A copy of Passport
8. Official documents to show sufficient funds for studying in Japan
9. 3 extra photographs (Write your name and nationality on the back side)
10. ISEPTUFS CHECKLIST

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/application.html และ http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: http://www.tufs.ac.jp/english/abouttufs/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ