แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University MEXT Scholarships (Research Students)

ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University MEXT Scholarships (Research Students) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University MEXT Scholarships (Research Students)

ด้วย Ochanomizu University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Ochanomizu University MEXT Scholarships ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา เพื่อทำวิจัย ณ Ochanomizu University โดยผู้ที่ได้รับทุนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสูงสุด 146,000 เยนต่อเดือน การเดินทางไป-กลับยังประเทศญี่ปุ่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 1986 เป็นต้นไป
2. เป็นนักศึกษาเพศหญิง
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4. มีผลคะแนนระดับ N2 ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) scale ระดับ B2 ขึ้นไป TOEFL iBT 72 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
5. เป็นผู้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง
6. หากได้รับการจัดสรรทุนจะต้องสามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุน MEXT ในโครงการอื่นๆ
8. หากผู้สมัครเคยเป็นผู้รับทุน MEXT มาก่อน จะต้องเว้นระยะห่างจากการรับทุนครั้งล่าสุดอย่างน้อย 3 ปี
9. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น


ผู้สนใจสมัครขอรับทุนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1) Application for Japanese Government
2) Field of Study and Study Program
3) Supervisor Application form
4) Recommendation letter to the president of Ochanomizu University from a dean
5) Photocopy of passport (ID page)
6) One photo taken within the past six months
7) Official academic transcript
8) The graduation certificate or a certified copy of diploma obtained from the last university
9) Abstracts of theses
10) Proof of linguistic ability

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ