แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Gunma University Fall Semester Exchange Program

ประชาสัมพันธ์ Gunma University Fall Semester Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Gunma University Fall Semester Exchange Program

ด้วย Gunma University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University Fall Semester Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

- จัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Study Plan
3. Certificate of Enrollment
4. Official Transcript
5. Recommendation Letter
6. สำเนา JPLT ระดับ N1-N2
7. Proof of Financial Support
8. Application of Certificate of Eligibility
9. Passport Size Photo

- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.guic.gunma-u.ac.jp/admission/exchange

- หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ