แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 ของคณะนิติศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังหยุดสถานการณ์โรคโควิด)

ประกาศ รูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 ของคณะนิติศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังหยุดสถานการณ์โรคโควิด) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 ของคณะนิติศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังหยุดสถานการณ์โรคโควิด)

ประกาศ รูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 ของคณะนิติศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังหยุดสถานการณ์โรคโควิด)

รายละเอียดตามไฟล์ตารางแนบ

หมายเหตุ ให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนทาง E-Learning

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ