แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001 002 และ 801 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศ กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001 002 และ 801 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001 002 และ 801 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศ กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001 002 และ 801 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

จะมีการเรียนการสอนในห้องเรียน
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้อง LB1402

ทั้งนี้ จะมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ