แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

วิชากฎหมายอาญา (177181) อาจารย์ได้โพสต์แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนใน post ของ microsoft team ของรายวิชานี้แล้ว ขอให้นักศึกษาฝึกทำและส่งอาจารย์ทางอีเมล์เพื่อรับ feedback ก่อนสอบมิดเทอม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ