แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ และ 177494 การสืบสวน-สอบสวน ของผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ และ 177494 การสืบสวน-สอบสวน ของผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ และ 177494 การสืบสวน-สอบสวน ของผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กฯ และ 177494 การสืบสวน-สอบสวน ของผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

เริ่มเรียนตั้้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ