ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564

ข่าวผู้บริหาร

ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีการหารือเกี่ยวกับเจ้าภาพเครือข่ายปี 2564 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายและกระทรวงยุติธรรม โดยมีคณบดี/ผู้แทนจากสถานบันการศึกษาในเครือข่าย และผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม