แสดงรายละเอียดข่าวประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีการหารือเกี่ยวกับเจ้าภาพเครือข่ายปี 2564 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายและกระทรวงยุติธรรม โดยมีคณบดี/ผู้แทนจากสถานบันการศึกษาในเครือข่าย และผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ