แสดงรายละเอียดข่าวประสบการณ์การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประสบการณ์การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ประสบการณ์การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์" สาขานิติศาสตร์ " โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

- รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ อาจารย์อาวุโส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มช. หรือผ่านระบบ Zoom
https://cmu-th.zoom.us/j/99860070917
Meeting ID: 998 6007 0917

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

งานบริหารทั่วไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 942911
โทรสาร : 053-942914
E-Mail : hrlawcmu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ