แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อาจารย์ผู้สอน อ.อรรถโกวิทย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อาจารย์ผู้สอน อ.อรรถโกวิทย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อาจารย์ผู้สอน อ.อรรถโกวิทย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ตอน 001,801 อาจารย์ผู้สอน อ.อรรถโกวิทย์

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 16.30 - 19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ