แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง  การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพทางด้านวิชาการให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์ได้ เป็นจำนวนทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ