แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศ

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศ


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
มูลค่าทุนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องตามหลักสูตร

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.00
มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหรือสาขาวิชาที่ขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
นักศึกษาและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานนี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
ระยะเวลาในการรับสมัคร
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/14jxTKtep8coc2ZeixMcdVwrG252sjk5q/view?ts=5fe31b6b

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ