การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เชิญชวนประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อสมัครเช้ารับรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัล โดยส่งแบบฟอร์มรายละเอียดของผู้สมัครได้โดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thainatcom@sueksa.go.th และที่ thanchit.p@sueksa.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการต่อไป

Photo Credit: https://en.unesco.org/prizes/felix-houphouet-boigny