แสดงรายละเอียดข่าวการเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021

การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เชิญชวนประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อสมัครเช้ารับรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัล โดยส่งแบบฟอร์มรายละเอียดของผู้สมัครได้โดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thainatcom@sueksa.go.th และที่ thanchit.p@sueksa.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการต่อไป

Photo Credit: https://en.unesco.org/prizes/felix-houphouet-boigny

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ