ประกาศ การเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ การเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

กระบวนวิชาของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางเรียนที่คณะจัดไว้ ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดยใช้ personal ID 7276528653 และมี password ในแต่ละกระบวนวิชา ดังนี้
1. วิชา 177483 ตอนเรียน 001 password คือ 177483001
2. วิชา 177483 ตอนเรียน 801 password คือ 177483801
3. วิชา 177495 ตอนเรียน 001 password คือ 177495001
4. วิชา 177495 ตอนเรียน 801 password คือ 177495801