แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1ปีการศึกษา โครงการที่เปิดรับ ได้แก่ FrontierLab iExPO OUSSEP และ Maple โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า อาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม + เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://cmu.to/oI3sS

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942936 อีเมล lawcmu@hotmail.com
หมดเขตรับสมัคร 22 มกราคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ